Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2017

wastedtime
21:41
9305 1e4f 390
Reposted fromniewychowana niewychowana viawiksz wiksz
wastedtime
21:40
8777 45ea 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaRekrut-K Rekrut-K
wastedtime
21:39
9909 88aa 390
M.Grzesiak
Reposted fromwelovekate welovekate viapikkumyy pikkumyy
wastedtime
21:39
8703 a64b 390
Reposted frommeem meem viapikkumyy pikkumyy
wastedtime
21:38
1292 3b36 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viawiksz wiksz

June 09 2017

wastedtime
11:42
1941 f87c 390
Reposted fromtfu tfu vialatusek latusek
wastedtime
11:23
3050 067e 390
Reposted fromLinaa Linaa vialatusek latusek
11:23
2913 56f6 390
Reposted fromquirkygirl12345 quirkygirl12345 vialatusek latusek
wastedtime
11:22
Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous
wastedtime
11:22
1513 0bec 390
Reposted fromIriss Iriss viaciarka ciarka
wastedtime
11:22
5282 183b 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialatusek latusek
wastedtime
11:16
6964 883d 390
Reposted fromoll oll viamojachorawyobraznia mojachorawyobraznia
wastedtime
11:15
5556 fc89 390
Reposted fromdziewcze dziewcze vianiezwyykla niezwyykla
wastedtime
11:14
4152 1d39 390
Reposted froma-antimatter a-antimatter vialatusek latusek
wastedtime
11:13

Dzisiejsze związki polegają na tym, że ludzie zdzierają z siebie ubrania, on dochodzi na jej brzuch albo tyłek, ale nie mogą nawzajem dotykać swoich telefonów. Że żyjemy niby razem, ale jednak osobno.

Czy znam przepis na idealny związek? Nie. Ale wiem, że aby być w dobrym związku z mężczyzną trzeba budować razem z nim historię. Zaś by być w udanym związku z kobietą, trzeba dawać jej emocje.

W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują.

— pokolenieikea.com
wastedtime
11:11
11:10
8030 929f 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow vianiezwyykla niezwyykla
wastedtime
11:08
wastedtime
11:06
0329 0bd8 390
Reposted fromtaSowa taSowa viatulele tulele
wastedtime
11:00
2193 c112 390
Reposted fromkarahippie karahippie viajasnaa jasnaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl