Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

wastedtime
22:59
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny viadraia draia
wastedtime
22:59
5406 1828 390
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viadraia draia
wastedtime
22:59
8894 ac66 390
Reposted fromChibichan Chibichan viadraia draia
wastedtime
22:56
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaparislife parislife

June 20 2017

wastedtime
00:25
4841 eba7 390
Reposted fromkaiee kaiee viabitchin bitchin
wastedtime
00:23
wastedtime
00:22
wastedtime
00:21
5923 9e1e 390
Dobranoc.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

June 16 2017

wastedtime
22:13
7824 c875 390
Reposted fromhagis hagis viaMaryiczary Maryiczary
wastedtime
22:11
1412 e9da 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaSurvivedGirl SurvivedGirl
wastedtime
22:11
6272 8e3e 390
Inna sprawa, że często nie wychodzi.
Reposted fromzwierzejuczne zwierzejuczne viafreeway freeway
wastedtime
22:09
1809 294b 390
Reposted fromdarthsadic darthsadic viacit cit
wastedtime
22:08
3277 2407 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viaolvido olvido
wastedtime
22:05
Mam świadomość, że wszystko, co wydarza się między nami, jest inne niżbyś chciał, ale czasem tak się dzieje, tak w życiu bywa, że ludzie chcieliby zrobić ze sobą wszystko, a tylko rozmawiają.
— A. Ficner-Ogonowska
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viamissljud missljud

June 15 2017

12:18
2185 8939 390
Reposted fromLittleJack LittleJack vialaparisienne laparisienne
wastedtime
12:12

Trzy godziny temu bardzo ładnie mi wytłumaczyła, powolnymi, wielokrotnie złożonymi zdaniami, że krzywdzimy się nawzajem, że tkwi między nami jakiś podstawowy konflikt

— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromnezavisan nezavisan viasentymentalna sentymentalna
12:06
1704 c907 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viamiktoria miktoria
wastedtime
12:03
Trzeba było się najebac
— Jakub Żulczyk

June 14 2017

wastedtime
11:27
7163 7020 390
Reposted fromnyaako nyaako vianezavisan nezavisan
wastedtime
11:25
0893 7f7d 390
Reposted fromasteryzm asteryzm vianezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl